preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Natječaji

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 23. 3. 2020. 12:24

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/20-03/5

URBROJ: 2186-157-02-19-5

Maruševec, 13. ožujka 2020.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto nastavnik zdravstvene njege (m/ž) od 3. ožujka 2020. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik zdravstvene njege (m/ž)  objavljenog 3. ožujka 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 20. ožujka 2020. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja         

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 20. ožujka 2020. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA ZDRAVSTVENE NJEGE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2.Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

3.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

4.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

 

 

 

                                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

                                                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 13. 3. 2020. 12:26

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/20-03/5

URBROJ: 2186-157-02-20-1

Maruševec, 3. ožujka 2020.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA ZDRAVSTVENE NJEGE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenom obrazovanju, dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama
- domovnicu ili osobnu iskaznicu

- rodni list
- uvjerenje  da se protiv kanidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
- elektronički zapis o radno–pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani kandidat će predočiti izvornike.


 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 3. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 11. ožujka 2020. godine.

 

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.


Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                    Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 3. 3. 2020. 10:03

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/20-03/4

URBROJ: 2186-157-02-19-5

Maruševec, 27. veljače 2020.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto nastavnik informatike (m/ž) od 21. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik informatike (m/ž)  objavljenog 21. veljače 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja         

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

3.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

 

 

 

                                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 27. 2. 2020. 12:47

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/20-03/4

URBROJ: 2186-157-02-20-1

Maruševec, 21. veljače 2020.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju, dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama
– domovnicu ili osobnu iskaznicu

--rodni list
– uvjerenje  da se protiv kanidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.


 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 21. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 29. veljače 2020. godine.

 

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.


Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                                  Ravnatelj:

                                                                     Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 21. 2. 2020. 11:10

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/20-03/3

URBROJ: 2186-157-02-19-5

Maruševec, 31. siječanj 2020.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto nastavnik matematike (m/ž) od 24. siječnja 2020. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik matematike (m/ž)  objavljenog 24. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 7. veljače 2020. godine, s početkom u 08:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja         

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 7. veljače 2020. godine, s početkom u 08:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA GLAZBENE KULTURE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

3.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

 

 

 

                                              POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 31. 1. 2020. 13:55

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/20-03/3

URBROJ: 2186-157-02-20-1

Maruševec, 24. siječanj 2020.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu

--rodni list
– uvjerenje  da se protiv kanidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.


 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 24. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 1. veljače 2020. godine.

 

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.


Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                     Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 24. 1. 2020. 12:04

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/20-03/2

URBROJ: 2186-157-02-19-5

Maruševec, 16. siječnja 2020.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica psiholog/inja u Učeničkom domu od 7. siječnja 2020. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica psiholog/inja u Učeničkom domu objavljenog 7. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 22. siječnja 2020. godine, s početkom u 08:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja          

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 22. siječnja 2020. godine, s početkom u 08:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA GLAZBENE KULTURE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

3.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

4.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

 

 

 

                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 16. 1. 2020. 14:14

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/20-03/2

URBROJ: 2186-157-01-20-1

Maruševec, 7. 1. 2020.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. STRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA U UČENIČKOM DOMU- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99)

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju, kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenom obrazovanju (diploma, svjedodžba)
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– rodni list

--uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

 

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj stranici http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

 

Natječaj je objavljen 7. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 15. siječnja 2019. godine.

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec, s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 7. 1. 2020. 16:46

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/14

URBROJ: 2186-157-01-19-5

Maruševec, 16. prosinca 2019.

 

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice glazbene kulture od 6. prosinca 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/nastavnica glazbene kulture objavljenog 6. prosinca 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA GLAZBENE KULTURE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18)

2.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

                                                  POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 16. 12. 2019. 20:48

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/19-03/14

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 6. 12. 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA GLAZBENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 7 sati tjedno

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju, kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenom obrazovanju (diploma, svjedodžba)
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– rodni list

--uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

 

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj stranici http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

 

Natječaj je objavljen 6. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 14. prosinca 2019. godine.

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec, s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 7. 12. 2019. 09:55

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA ZA LATINSKI JEZIK Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 3. 12. 2019. 20:32

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA ZA NJEMAČKI JEZIK Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 3. 12. 2019. 20:30

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/12

URBROJ: 2186-157-01-19-3

Maruševec, 21. studenog 2019.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto nastavnika/ice njemačkog jezika od 12. studenog 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, objavljenog 12. studenog 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 27. studenog 2019. godine, s početkom u 11:30 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 27. studenog 2019. godine, s početkom u 11:30 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

3.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

4. Digitalne vještine (Loomen, e- matica, e – dnevnik)

5. Kurikulum predmeta njemački jezik

 

 

 

 

                                                   POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 21. 11. 2019. 21:30

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/11

URBROJ: 2186-157-01-19-5

Maruševec, 17. studenog 2019.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto nastavnika/ice hrvatskog jezika od 12. studenog 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, objavljenog 12. studenog 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 22. studenog 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 22. studenog 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIKA/ICA HRVATSKOG JEZIKA

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

3. Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

 

                                                  POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 17. 11. 2019. 12:35

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/19-03/11

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 12. 11. 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

 

 1. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
 2. NASTAVNIK/ICA LATINSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno
 3. NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.
 2. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.
 3. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju, kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenom obrazovanju (diploma, svjedodžba)
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– rodni list

--uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.
Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

 

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj stranici http://ss-marusevec.skole.hr/ u rubrici “Natječaji” objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

 

Natječaj je objavljen 12. studenog 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 20. studenog 2019. godine.

 

Potpune prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42 243 Maruševec, s naznakom za natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 12. 11. 2019. 21:12

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/10

URBROJ: 2186-157-01-19-5

Maruševec, 21. listopada 2019.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice logike, filozofije i etike od 18. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/ica logike, filozofije i etike objavljenog 11. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 28. listopada 2019. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 28. listopada 2019. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO ODGAJATELJ/ICA:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18)

2.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

 

                         POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Buhin  datum: 21. 10. 2019. 09:39

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/19-03/10

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 11. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA LOGIKE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 2 sata tjedno
 2. NASTAVNIK/ICA FILOZOFIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno
 3. NASTAVNIK/ICA ETIKE- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno

 

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).
 2. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).
 3. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje  da se protiv kanidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije  

   od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.


 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 11. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 19. listopada 2019. godine.

 

 

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte ss-marusevec@vz.t-com.hr.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.


Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                      Dejan Stanjević. dipl. teolog

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 11. 10. 2019. 17:15

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/9

URBROJ: 2186-157-01-19-3

Maruševec, 9. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice matematike od 2. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/nastavnica matematike objavljenog 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18)

2.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 9. 10. 2019. 14:20

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/9

URBROJ: 2186-157-01-19-4

Maruševec, 9. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice matematike od 2. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/nastavnica glazbene kulture objavljenog 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 13:30 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 13:30 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO NASTAVNIK/ICA GLAZBENE KULTURE:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18)

2.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 9. 10. 2019. 14:17

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/9

URBROJ: 2186-157-01-19-5

Maruševec, 9. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice matematike od 2. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto odgajatelj/ica u Učeničkom domu objavljenog 2. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

ured odgajatelja Učeničkog doma

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 16. listopada 2019. godine, s početkom u 15:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured odgajatelja Učeničkog doma

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO

MJESTO ODGAJATELJ/ICA:

 

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18)

2.Statut Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

 

 

 

                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 9. 10. 2019. 14:16

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/8

URBROJ: 2186-157-01-19-3

Maruševec, 4. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto nastavnika/ice fizike i nastavnika/ice francuskog jezika od 24. rujna 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto nastavnik/nastavnica fizike i nastavnik/ica francuskog jezika objavljenog 24. rujna 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti

 

održat će dana 9. listopada 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

  ured ravnatelja

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 9. listopada 2019. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured ravnatelja

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

 POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 4. 10. 2019. 11:21

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/19-03/9

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 2. listopada 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 8 sati tjedno
 2. NASTAVNIK/ICAGLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 7 sati tjedno
 3. ODGAJATELJ/ICA U UČENIČKOM DOMU - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca

 

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).
 2. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).
 3. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.

 

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje  da se protiv kanidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije  

   od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.


 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

 

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 2. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 10. listopada 2019. godine.

 

 

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte ss-marusevec@vz.t-com.hr.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.


Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                          Dejan Stanjević. dipl. teolog

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 2. 10. 2019. 21:00

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

KLASA: 112-01/19-03/8

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 24. rujna 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA FRANCUSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni     

   postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije  

   od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 24. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 2. listopada 2019. godine.

 

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte ss-marusevec@vz.t-com.hr.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 24. 9. 2019. 12:10

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

KLASA: 112-01/19-03/7

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 24. rujna 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 1. NASTAVNIK/ICA FIZIKE- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni     

   postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije  

   od 30 dana.


Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Natječaj je objavljen 24. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja odnosno do 2. listopada 2019. godine.

 

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte ss-marusevec@vz.t-com.hr.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenje odluke Školskog odbora.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 24. 9. 2019. 12:08

POZIV NA VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/19-03/6

URBROJ: 2186-157-01-19-3

Maruševec, 18. rujna 2019.

 

Temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, a vezano uz raspisane natječaje za radno mjesto kuhara/ice i pomoćnog kuhara/ice, od 12. rujna 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

 

POZIV NA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto kuhara/ice i pomoćnog kuhara/ice koji su objavljeni dana 12. 9. 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti,

 

održat će dana 23. rujna 2019. godine, s početkom u 14:00 sati,

u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec,

  ured glavne kuharice

                                                                                                                     

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA VREDNOVANJA:

Vrednovanje kandidata održat će dana 23. rujna 2019. godine, s početkom u 14:00 sati, u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec 82, 42243 Maruševec, ured glavne kuharice.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi u Maruševcu s pravom javnosti, procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaje utvrdit će se putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Na razgovor (intervju) mogu pristupiti svi kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

Vrednovanju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 

                                                   POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 18. 9. 2019. 15:45

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

KLASA: 112-01/19-03/6

URBROJ: 2186-157-01-19-1

Maruševec, 12. rujna 2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

 

 1. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno
 2. NASTAVNIK/ICA LATINSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno
 3. KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 4. POMOĆNI KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

  UVJETI:    

 

 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.
 2. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i članku 120. stavku 2. Statuta Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti.
 3. SSS kuhar (završena srednja škola za kuhara - radno mjesto III. vrste)
 4. Završena osnovna škola

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni     

   postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije  

   od 30 dana.
Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani  kandidat će predočiti izvornike.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati  koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranja (pisana provjera) i razgovor (intervuja) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te provjere znanja rada na računalu.

Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja kandidata na školskoj mrežnoj http://ss-marusevec.skole.hr/ objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Intervju se provodi s pet kandidata koji su postigli najveći broj bodova na testiranju. 
 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte ss-marusevec@vz.t-com.hr.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana odabira kandidata.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

 

                                                           Ravnatelj:

                                                              Dejan Stanjević, dipl. teolog

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Rogina  datum: 12. 9. 2019. 13:38

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica zdravstvene njege

 

Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti

Maruševec 82, 42243 Maruševec

e-mail: ss-marusevec@vz.t-com.hr

 

oglašava

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

Nastavnik/ica zdravstvene njege - 28 sati nastave, određeno puno radno vrijeme, zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) i Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Isključivo samo zamolbu uz životopis poslati e-mailom ili poštom na adresu škole.

Natječaj traje osam dana od objave.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Strgar  datum: 3. 5. 2019. 11:18
» Arhiva naših vijesti    
 


Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


50. obljetnica


CARNet Loomen


Nikola Tesla

Nacionalni portal za učenje


e-Knjižnica


Škole.hr

ERASMUS+


Korisni linkovi
Dnevni tisak
 • CARNet
 • Skole.hr
 • Adventisti
 • Večernji list
 • Jutarnji list
 • Matura.hr


Sigurniji internet

preskoči na navigaciju